Glavne tematske cjeline

Istraživački zadaci prema pojedinim tematskim cjelinama:

ZDRAVLJE

 • organizacija prikupljanja informacija o početku funkcionalne nesposobnosti ispitanika u dubokoj starosti (85 i više godina) u zagrebačkim domovima za starije i nemoćne osobe
 • biostatističke analize zdravstvenog seta podataka, posebno analiza povezanosti zdravstvenog seta varijabli s fenotipovima dugovječnosti i trajanja funkcionalne sposobnosti ispitanika duboke starosti
 • analiza strukture uzroka smrti kod osoba duboke starosti (analiza mortalitetnih podataka)
 • analiza povezanosti genskih lokusa “gena dugovječnosti” i duljine telomera s mjerenim značajkama zdravstvenog statusa
 • analiza farmakogenetičkih rezultata, odnosno mogućeg utjecaja učestalosti rizičnih varijanti ADME gena na svakodnevnu farmakoterapijsku praksu u ovoj dobnoj skupini
 • evaluacija i odabir rezultata koji bi mogli imati primjenu u sferi javnog zdravstva i medicinskoj praksi, diseminacija novih informacija stručnim službama i institucijama te njihova prezentacija široj javnosti

KULTURA

 • analize povezanosti ispitivanih kulturnih varijabli s fenotipovima dugovječnosti i trajanja funkcionalne sposobnosti
 • provođenje kvantitativnih analiza kulturnog seta podataka s posebnim naglaskom na skale psihosocijalne i tjelesne funkcionalnosti te za samoprocjenu kvalitete života i zdravlja
 • analiza socioekonomskog statusa korisnika domova za starije osobe duboke starosti
 • odabir i unos izjava iz upitnika te kvalitativne analize kulturnog seta podataka (stavovi, kvantiteta i kvaliteta obiteljskih i društvenih kontakata, korištenje slobodnog vremena, ključni momenti osobne povijesti, radna anamneza, migracije, ratna iskustva i dr.)
 • objedinjene kvantitativne i kvalitativne analize socioekonomskih, psiholoških i ponašajnih značajki osoba duboke starosti te formiranje kompozitnih varijabli kulturnog seta podataka
 • harmoniziranje analitičkih pristupa s onima koji se primjenjuju u okviru paneuropske SHARE studije zdravlja, starenja i umirovljenja (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)

BIOLOGIJA

 • prikupljanje uzoraka krvi u kontrolnom uzorku mladih osoba (20 – 35 godina, 100 ispitanika) te izolacija njihove DNK
 • odabir polimorfizama “gena dugovječnosti” i ADME gena te slanje uzoraka DNK na genotipizaciju u komercijalnu tvrtku
 • uvođenje i validacija novog analitičkog protokola za određivanje duljine telomera u Laboratoriju za molekularnu antropologiju Centra za primijenjenu bioantropologiju Instituta za antropologiju
 • biostatističke analize biološkog seta podataka, posebno analiza povezanosti biološkog seta varijabli s fenotipovima dugovječnosti i trajanja funkcionalne sposobnosti ispitanika duboke starosti
 • međugeneracijske i međupopulacijske usporedbe učestalosti alela “gena dugovječnosti” i ADME gena

CIJELI PROJEKT

 • koordinacija svih projektnih zadataka
 • organizacijski i administrativni poslovi
 • edukacija i vođenje karijere mladih znanstvenika (poslijedoktorand i doktorand)
 • usklađivanje svih biostatističkih analiza i provedba objedinjene analize koja uključuje sva tri podseta podataka